Публічна оферта

ДОГОВІР

(публічна оферта)

про надання інформаційних послуг на користь третьої особи

м. Київ

Суб’єкт господарювання, що має право на використання у своїй діяльності ТМ «KID`IT» та інформація про якого зазначена на офіційному сайті мережі «KID`IT»: http://ru.kidit.com.ua/ в залежності від місця надання послуг, та який визначений у рахунку на сплату вартості послуг, надалі – «Виконавець», з однієї сторони, та

Громадянин України, данні якого зазначені у відповідній графі як платника, що здійснює оплату наданих послуг відповідно до умов цього Договору, що надалі згадується як «Замовник», з іншої сторони, які іменуються далі кожен окремо «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей договір про надання інформаційних послуг (надалі згадується як «Договір»), щодо наступного:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на веб-сторінці http://ru.kidit.com.ua/ є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Попередньою згодою з офертою на пропозицію укладення даного Договору вважається заповнення Заявки, що розміщена на веб-сторінці Виконавця http://ru.kidit.com.ua/ із обов’язковим заповненням всіх її розділів. Заповнення такої Заявки та подання її  не має своїм наслідком укладення цього Договору, проте, підтверджує ознайомлення заявника (потенційного Замовника) із його умовами та прийняття їх. Безумовним акцептом на пропозицію укладення даного Договору вважається здійснення оплати на банківський рахунок Виконавця, зазначений у рахунку на сплату вартості послуг, виставлений відповідно до умов цьому Договору.

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється здійснення повної чи часткової оплати послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитам Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця: http://ru.kidit.com.ua/.

1.7. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладається на Замовника.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов’язання протягом строку його дії надати послуги з організації та проведення дитячої розвивальної програми «Майданчик з технологічної грамотності Kid’IT» для третьої особи (надалі – «дитина»), а Замовник – прийняти та оплатити їх. Дані дитини, на користь якої надаються послуги, зазначаються у Заявці, що заповнюється Замовником відповідно до вимог цього Договору. Замовник не має права змінити третю особу отримувача послуг інакше як за погодженням із Виконавцем.
 • Під дитячою розвивальною програмою «Майданчик з технологічної грамотності Kid’IT» (надалі – «Програма») у тексті цього Договору мається на увазі комплекс інформаційних послуг, розроблений за спеціальною методикою Виконавця, що містить інформацію про основи взаємодії з сучасними обчислювальними та інформаційними технологіями. Етапи проходження програми та систему надання інформаційних послуг зазначаються Виконавцем на його інтернет-сторінці: http://ru.kidit.com.ua/courses/, в залежності від різновиду обраного курсу.
 • Мета надання послуг: сприяння розвитку інтелектуальних, творчих та комунікативних здібностей дитини.

2.4. Надання послуг здійснюється поетапно у групах від 8 до 10 осіб. Надання послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно розкладу, який завчасно доводиться до відома Замовника, зокрема, шляхом зазначення його на інтернет-сторінці: http://ru.kidit.com.ua/courses/. Обмежений у часі етап надання послуг у тексті даного Договору надалі згадується як «заняття», а повний етап надання послуг, що складається із групи занять – «курс».

2.5. Тривалість одного заняття складає одну годину. Загальна тривалість надання послуг (курс) складає 12 занять, якщо на веб-сторінці Замовника не зазначено інше. Заняття проводяться два рази на тиждень за розкладом, що погоджується з Виконавцем.

2.6. Місце проведення занять зазначено на веб-сторінці Виконавця http://ru.kidit.com.ua/courses/, чи погоджується із Замовником окремо.

2.7. Під час заповнення Заявки Замовник зазначає період, протягом якого бажає взяти участь у Програмі, але в межах строків Програми, визначених на веб-сторінці Виконавця: http://ru.kidit.com.ua/courses/. У разі, якщо Замовником не було подано попередньої Заявки, вважається, що ним було обрано курс, за який було здійснено оплату, та назва якого може зазначатися у виставленому рахунку.

2.8. У разі, якщо обраний період надання послуг припадає на групу, яка вже заповнена, – період надання послуг автоматично переноситься  на наступний період надання послуг за аналогічною Програмою до групи, яка відповідає вимогам за кількістю осіб-учасників. Якщо Замовника з будь-яких причин не влаштовує період на який здійснено перенесення занять, даний Договір вважається припиненим без застосування штрафних санкцій до Виконавця чи Замовника.

2.9. Сторони за взаємною згодою можуть домовитись про інший порядок надання послуг, ніж той, що передбачено у даному Договорі, зокрема, якщо кількість дітей у групі є меншою ніж передбачено Виконавцем і група є недоукомплектованою.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Замовника:

3.1.1. Отримати послуги, що є предметом цього Договору якісно та належним чином.

3.1.2. По завершенню Програми отримати інформацію про особливості поведінки дитини під час її проходження.

3.1.3. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 1 тиждень до початку запланованого початку надання послуг.

3.1.4. Самостійно обрати Програму та період, в межах, зазначених на веб-сторінці Виконавця (http://ru.kidit.com.ua/courses/), початку її проведення, на умовах даного Договору.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно сплатити повну вартість послуг, передбачену п. 4.1 даного Договору та заповнити Заявку, розміщену на веб-сторінці Виконавця: http://ru.kidit.com.ua/.

3.2.2. Бути присутнім та супроводжувати дитину під час проведення заходів в межах Програми.

3.2.3. Нести повну відповідальність за діяння дитини під час надання послуг, в тому числі, щодо дотримання дитиною техніки безпеки під час реалізації Програми.

3.2.4. Відшкодувати збитки завдані майну Виконавця, які мали місце з вини дитини та/або будь-кого із її батьків чи самого Замовника.

3.2.5.  Забезпечити присутність дитини на запланованому занятті протягом виділених для нього годин.

3.2.6. Заздалегідь інформувати Виконавця про неможливість дитини бути присутньою на запланованому занятті. Замовник повністю усвідомлює, що пропущене заняття перенесенню чи компенсації не підлягає.

3.2.7. Дотримуватись всіх правил та положень, що розміщенні на інтернет-сторінці Виконавця: http://ru.kidit.com.ua/.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Отримати винагороду за послуги на умовах цього Договору.

3.3.2. Самостійно обирати спосіб реалізації Програми, що не може суперечити умовам Договору та чинному законодавству України.

3.3.3. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

3.3.4. Встановлювати графік реалізації Програми та формувати групи.

3.3.5. Переносити час проведення занять на власний розсуд з негайним повідомленням про це Замовника.

3.3.6. Не надавати послуги, що є предметом цього Договору у разі відсутності належно підтвердженого факту здійснення Замовником оплати повної вартості послуг за цим Договором. Часткова оплата за цим договором не надає права Замовнику для надання послуг за цим Договором, якщо Сторони не домовляться про інше.

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору.

3.4.2. Ознайомити дитину з правилами безпеки, поведінки під час участі у Програмі та вимагати від дитини їх виконання.

3.4.3. Враховувати індивідуальні особливості дитини та застосовувати індивідуальний підхід до неї під час проведення занять.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ
 • Ціна цього Договору дорівнює повній вартості послуг, що надаються Виконавцем Замовнику.
 • Повна вартість послуг за цим Договором зазначена на веб-сторінці Виконавця: http://ru.kidit.com.ua/courses/ та залежить від обраного курсу Програми. Повна оплата вартості послуг за цим Договором має бути здійснена Замовником протягом 7 (семи) календарних днів з дня наступного за днем проведення попереднього першого заняття з обраного курсу Програми. Моментом здійснення оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • Якщо третя особа, на користь якої укладено даний Договір, із будь-яких причин не з’явиться на будь-яке із занять курсу Програми у наперед встановлений час, перерахунок вартості програми у такому разі не здійснюється.
 • У разі не здійснення потенційним Замовником оплати повної вартості послуг у встановлений п. 4.2. Договору строк даний Договір вважається не укладеним. Повторне надання послуг дитині на будь-якому з занять курсу Програми, інакше як після здійснення оплати повної вартості послуг, не допускається.
 • У разі прострочення сплати повної вартості послуг, Сторони розглядають кожний такий випадок індивідуально. В залежності від обставин та волевиявлення Сторін, третя особа, на користь якої Замовником було укладено даний Договір, може скористатись послугами у повному обсязі (якщо оплату було здійснено та підтверджено до запланованого часу проведення наступного заняття курсу Програми), у неповному обсязі без перерахування її вартості (якщо оплату було здійснено та підтверджено після запланованого часу проведення наступного заняття курсу Програми), або під час проведення наступного аналогічного курсу Програми. Отримані грошові кошти у такому разі поверненню не підлягають.
 • У разі, якщо повна вартість послуг не буде сплачена протягом строків тривалості обраного курсу Програми, Договір вважається автоматично припиненим, а сплачені грошові кошти за цим Договором вважаються штрафом за невиконання зобов’язань із оплати послуг, відповідно до ч. 1 ст. 571 Цивільного кодексу України, та поверненню не підлягають, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України та/або за погодженням Сторін.
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг з організації та проведення Програми, передбаченої п. 4.1. даного Договору, оплачує Замовник шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, який міститься у рахунку на сплату вартості послуг, що надається Виконавцем Змовнику під час проходження попереднього заняття курсу Програми. Вартість послуг наданих у попередньому занятті курсу Програми входить до повної вартості послуг. У призначенні платежу має бути зазначено назву Програми за яку здійснюється оплата відповідно до назви курсу, що зазначена на веб-сайті Виконавця (http://ru.kidit.com.ua/courses/). У разі, якщо назва курсу не буде зазначена у графі призначення платежу, Виконавець має право самостійно визначити Програму, відповідно до якої здійснено оплату, виходячи, зокрема, з вартості Програм та дати здійснення оплати.

5.2. Виконавець забезпечує часткове повернення коштів, сплачених Замовником по Договору, в разі розірвання Договору з ініціативи Замовника, відповідно до правил, розміщених на веб-сторінці: http://ru.kidit.com.ua/ та умов цього Договору.

5.3. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, покладаються на Замовника.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору і/або за зміну програми з причин, не залежних від Виконавця, зокрема: через запізнення Замовника та дитини на заняття та/або діяння (дії чи бездіяльності) третіх сторін, що мають для Виконавця характер непереборної сили (зокрема, діяння органів державної влади), а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо).

6.2. У разі прострочення здійснення оплати повної вартості послуг з будь-яких причин Виконавець має право стягнути Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення оплати від суми заборгованості.

6.3. У разі умисного або з необережності нанесення дитиною збитку майну Виконавця та/або власнику приміщення у якому проводитимуться заняття, Замовник несе повну майнову відповідальність у розмірі заподіяного збитку.

6.4. При наявності спорів по даному Договору, Сторони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів.  При неможливості недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається зацікавленою стороною на розгляд суду, відповідно до правил  підсудності та підвідомчості, встановлених чинним законодавством України.

6.5. На Замовника покладено відповідальність із забезпечення наявності дитини на запланованому занятті згідно сформованого графіку.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною його частиною та мають однакову юридичну силу, якщо підписані Сторонами.

7.2. Усі правовідносини, що виникають у зв‘язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.3. Сторони домовились, що під батьками дитини у тексті цього Договору розуміються особи, наділені відносно дитини батьківськими правами або правами опікуна чи піклувальника. Дані батьків дитини зазначаються Замовником у Заявці.

7.4. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

7.5. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

7.6. У разі невідповідності положень даного Договору діючому законодавству України, щодо цих недійсних положень Сторони керуються діючим законодавством України.

7.7. Сторони погодились, що підписанням даного Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також третя особа, від імені якої він виступає, як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на обробку уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє (дитини), що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також осіб, зазначених у Заявці, з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, податкових, адміністративних та комерційних відносин. Суб’єкта персональних даних повідомлено про володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.8. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом строку тривалості Програми та після семи календарних днів з дня наступного за днем у який було проведено останнє заняття згідно графіку занять, Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

7.9. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 5 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Реквізити Виконавця зазначаються у виставленому ним рахунку на сплату вартості послуг в залежності від місця надання послуг.